Voorstelling

Bij Crivits & Persyn kunt u onder meer terecht voor vragen in verband met:

aandeelhoudersovereenkomsten, aanneming, aansprakelijkheidsverzekeringen, ambtenaren, auteursrecht, bankrecht, bedrijfsverzekeringen, beroepsaansprakelijkheid, beslag, bouwvergunningen, cao's, eenheidsstatuut, energie, factoring, faillissement, franchise, fusie van vennootschappen, fusie van vzw's, handelsagentuur, handelsvertegenwoordiging, huur, hypotheek, koop, kredietovereenkomsten, leveringsvoorwaarden, managementovereenkomsten, merken, milieu, namaak, octrooi, ondernemingsraad, oneerlijke concurrentie, ontslag om dringende reden, openbare aanbestedingen, OVAM, overdracht van aandelen, overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, pand, paritair comité, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, sociale bijdragen zelfstandige, sociale inspectie, sociale verkiezingen, sperperiode, splitsing van vennootschappen, syndicale afvaardiging, tuchtrecht, stedenbouw, vereffening van vennootschappen, verkoopconcessie, vrijheid van concurrentie, vzw, WCO.

Vanuit uw belang en visie zoeken we in overleg met u naar de beste oplossing.