De BA-exploitatieverzekering : enkele aandachtspuntenAlex De Visscher
Avocat - associé

Zowat elke ondernemer, of hij nu producent van goederen of leverancier van diensten (uitvoerder van werken) is, is bekend met de BA-exploitatieverzekering, ook wel eens de familiale verzekering voor de bedrijven genoemd. Basis van die polis is dekking bij schade aan derden, ook na levering van de goederen of na uitvoering van de werken. Dit betekent dat puur contractuele schade niet wordt gedekt. De slecht gemetste muur zal de betrokken aannemer op eigen kosten moeten herstellen. Valt diezelfde muur echter om op een nabij geparkeerde wagen, zal die schade wel ten laste worden genomen door de verzekeraar. De BA-exploitatieverzekeringspolis is bij de meeste verzekeraars grotendeels gelijklopend en al bij al vrij overzichtelijk. Toch verdienen sommige punten bijzondere aandacht om ongewenste verrassingen te vermijden.

Dit is vooreerst het geval bij het afsluiten van de polis. Van soms onderschat belang is de beschrijving van het bedrijfsrisico of m.a.w. de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Alleen schade veroorzaakt bij de uitoefening van die activiteiten is immers gedekt. Meestal vormt dit geen probleem en kan dit opgevangen worden door algemene beschrijvingen. Maar een onderneming die zandstralen als bedrijfsrisico opgeeft maar daarnaast ook staalstraalt, dreigt bij schade ingevolge staalstralen geen dekking te genieten. Ook de territoriale uitgestrektheid van de dekking wordt best goed bekeken. Sommige verzekeraars verlenen immers geen dekking voor schade in de Verenigde Staten en Canada wegens de soms wispelturige rechtspraak aldaar inzake schadevergoeding. Bij het veranderen van verzekeraar moet goed worden nagezien of schadegevallen niet tussen de twee polissen (de oude en de nieuwe) dreigen te vallen. Vooral de definitie van wanneer precies het schadegeval geacht moet worden te zijn ontstaan (op het ogenbik van de fout of op het ogenblik dat de schade ontstaat of op het ogenblik dat de schade wordt ontdekt, …) is daarbij van belang.
 
Ook de aangifte van schade verdient aandacht. Schadegevallen moeten zo spoedig mogelijk worden aangegeven op risico dat geen of slechts een verminderde dekking geldt. Anderzijds, eenmaal aangifte werd gedaan, neemt de verzekeraar meestal zelf het heft in handen. Dit kan soms vervelend zijn wanneer de ondernemer, bijvoorbeeld ter vrijwaring van de reputatie van de onderneming of om commerciële redenen, een minnelijke oplossing zou verkiezen boven een betwisting met mogelijke procedure. Dit is te overwegen alvorens aangifte te doen, zonder al te lang te wachten met de aangifte.
 
Tenslotte nog twee bijzondere aandachtspunten.
 
Sommige bedrijven beschikken over bedrijfsvoertuigen – bv. vorkliften, kleine tractoren of graafwerktuigen - die puur op de eigen bedrijfsterreinen worden gebezigd of per transport naar de werf worden gebracht. Veelal zijn dergelijke voertuigen niet ingeschreven en ook niet verzekerd met een klassieke autopolis. Inschrijving is niet vereist, maar, anders dan vaak gedacht, is een autoverzekeringspolis wel vereist (en belangrijk!). Een BA-exploitatieverzekeringspolis kan soms voorzien in een afzonderlijk luik die dit opvangt. Nazicht of dit effectief zo is, blijft aangewezen.
 
Bedrijven doen ook vaak beroep op interimkrachten. Wanneer dergelijke intermimkrachten door een arbeidsongeval gewond raken, genieten zij dekking van de arbeidsongevallenverzekeraar van hun uitzendkantoor (hun formele werkgever). Die arbeidsongevallenverzekeraar kan de schade mogelijks verhalen op de onderneming die gebruik maakte van de interimkracht, wanneer het ongeval te wijten is aan een fout van die onderneming. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de BA-exploitatieverzekeringspolis, zal die schade niet vergoed worden door de BA-exploitatieverzekeraar voor wie immers de interimkracht (of de in zijn plaats getreden arbeidsongevallenverzekeraar) geen “derde” is en alleen schade aan derden wordt vergoed. Voor wie met interimkrachten werkt, is dit uiteraard niet onbelangrijk en wordt de polis best grondig tegen het licht gehouden.