Stedenbouw

Bouwen, verbouwen of een verkaveling realiseren kan niet zomaar. Doorgaans moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd, meestal bij het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning pas toekent na raadpleging of advies van andere instanties. De weigering of toekenning van een vergunning leidt geregeld tot betwistingen, onder meer voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State. Wij adviseren u en bieden bijstand bij geschillen.