Drie maanden tijd voor beroep tegen weigeringsbeslissing van RSZDrie maanden tijd voor beroep tegen weigeringsbeslissing van RSZ
De RSZ-wet bevat de mogelijkheid dat de werkgever die niet, laattijdig of op gebrekkige wijze zijn socialezekerheidsverplichting nakomt en daarvoor burgerrechtelijk gesanctioneerd wordt in de vorm van het betalen van bijdrageopslagen, vergoedingen en interesten, de RSZ kan verzoeken om hem vrijstelling of vermindering van de te betalen bedragen te verlenen.

De werkgever aan wie deze mildering wordt geweigerd, kan hiertegen beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Tot voor kort was hiervoor geen beroepstermijn bepaald. De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken brengt daar nu verandering in en stelt de beroepstermijn vast op drie maanden na de kennisgeving van de weigering.

De beroepstermijn geldt in principe voor alle weigeringen waarvan kennis werd gegeven vanaf 1 september 2015. Weigeringen waarvan kennis gegeven vóór deze, kunnen door de RSZ opnieuw ter kennis worden gebracht zodat de beroepstermijn vanaf dan begint te lopen. Voortaan doet u er dan ook goed aan het tijdstip van de kennisgeving en de beroepstermijn in het oog te houden.