Omgevingsvergunning een feit vanaf 23 februari 2017Omgevingsvergunning een feit vanaf 23 februari 2017
In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2016 werd het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning gepubliceerd.

Op basis van dit besluit zal het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking treden vanaf 23 februari 2017, zijnde dus één jaar later.

Dit betekent dat, vanaf voormelde datum, de omgevingsvergunning de plaats zal innemen van de huidige stedenbouwkundige en milieuvergunning. De procedure voor het bekomen van een vergunning wordt hierdoor substantieel vereenvoudigd en versneld, in het bijzonder wanneer meerdere vergunningen nodig zijn voor één project.

Belangrijk is wel dat het decreet op de omgevingsvergunning enkel de vernieuwde procedure en benaming vastlegt. Dit betekent dat het Vlaams Decreet op de Ruimtelijke Ordening en (de bijlagen bij) het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning nog steeds bepalen wat al dan niet vergunningsplichtig is. Die reglementering blijft dus bestaan en moet nog steeds geconsulteerd worden vooraleer u een project opstart en een aanvraag voor een vergunning indient.

Voor een grondige uiteenzetting omtrent deze omgevingsvergunning, verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van november 2014, te raadplegen op onze website.