Fiscus is geen beschermde derdeFiscus is geen beschermde derde
Een uitgetreden vennoot van een vennootschap onder firma (V.O.F.) is niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F. die ontstaan na de overdracht van zijn deelneming. Aan die overdracht moet er wel de nodige publiciteit worden gegeven in het Belgisch Staatsblad. Zolang dit niet is gebeurd, blijft de overdragende vennoot op grond van de wet ten aanzien van derden aansprakelijk ook voor verbintenissen die ontstaan na zijn uittreding.

Het Hof van Cassatie diende zich recent uit te spreken of ook de fiscus zich als “derde” op deze beschermingsregel kon beroepen. Concreet probeerde de fiscus zich nog tot een ex-vennoot te richten voor de betaling van bedrijfsvoorheffing. De vennoot had zijn deelneming al overgedragen, maar de bekendmaking ervan gebeurde pas jaren later.

Volgens het Hof van Cassatie zijn derden “zij die met de vennootschap wegens haar bestaan gehandeld hebben”. Derden die ten aanzien van de vennootschap een vordering hebben uit onrechtmatige daad of uit de kracht van de wet, zoals de fiscus, vallen daar niet onder. Ten aanzien van hen kan de overdracht gelden vanaf het ogenblik van de overdracht zelf. Aldus kon de fiscus geen rechten putten uit de niet eerdere bekendmaking van de overdracht en zich bijgevolg niet wenden tot de reeds uitgetreden vennoot (Bron: Cass. 2 september 2016, F15.0104.N).