Uitbreiding hoofdelijke loonaansprakelijkheid in de bouwsectorUitbreiding hoofdelijke loonaansprakelijkheid in de bouwsector
Bij wet van 11 december 2016 werd gesleuteld aan de hoofdelijke loonaansprakelijkheid binnen de bouwsector. Vóór deze wetswijziging konden opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers pas hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de loonschulden van een (onder)aannemer, zodra zij door de sociale inspectie door een kennisgeving op de hoogte werden gebracht en na verstrijken van een termijn van 14 werkdagen.

Voortaan geldt er een automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het loon dat niet werd betaald en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die de werknemer heeft verricht voor die opdrachtgever. Deze aansprakelijkheid voor loonschulden geldt enkel tussen de opdrachtgever/aannemer voor zijn rechtstreekse contractant en niet voor de onderaannemer in de verdere keten. Ook de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die activiteiten in de bouwsector uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren, valt buiten deze hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt evenwel niet wanneer er een schriftelijke verklaring wordt ondertekend waarin (i) de opdrachtgever/aannemer aan zijn aannemer/onderaannemer de coördinaten meedeelt van de internetsite van de FOD Waso waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen, en (ii) de (onder)aannemer bevestigt dat hij het verschuldigd loon aan zijn werknemers betaalt en zal betalen.

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 30 december 2016 en dit zowel voor nieuwe als lopende aannemingsovereenkomsten. Een aanpassing van uw aannemingsovereenkomst of het afsluiten van een addendum valt bijgevolg aan te raden.