Reglementering omtrent verhoogde griffierechten vernietigdReglementering omtrent verhoogde griffierechten vernietigd
In een recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017 werd de nieuwe regeling uit 2015 met betrekking tot de hervorming van de griffierechten vernietigd. Griffierechten zijn de rolrechten die een partij moet betalen om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank (dus in principe telkens als een geding wordt ingeleid). De bewuste (vernietigde) reglementering, die in werking is sinds 1 juni 2015, koppelt de omvang van de griffierechten o.a. aan de waarde van de vordering. De wetgever ging er van uit dat, hoe hoger de waarde van een vordering was, hoe hoger de werkingskosten voor de griffie en de rechtbank waren.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu dat het criterium van de waarde van de vordering niet kan dienen als uitgangspunt om de griffierechten te begroten omdat die waarde niet per definitie in verband staat met de werklast van justitie. De actuele (vernietigde) regeling mag nog in werking blijven tot uiterlijk 31 augustus 2017, maar tegen dan moet de wetgever een nieuwe regeling voor de griffierechten uitwerken in overeenstemming met het arrest.