Regularisatie van de studieperiodes voor werknemersRegularisatie van de studieperiodes voor werknemers
Vanaf 1 december 2017 zal elke werknemer zijn of haar studiejaren kunnen afkopen op het moment waarop men dit wenst, ongeacht het pensioenstelsel. Concreet wil dit zeggen dat een werknemer studieperiodes kan regulariseren, waardoor deze opgenomen worden in de berekening van het pensioenbedrag. Hierdoor krijgt de werknemer recht op een hoger pensioenbedrag. De geregulariseerde studiejaren tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen. Een werknemer zal met andere woorden niet vroeger met pensioen kunnen gaan via regularisatie.

Enkel werknemers van wie het pensioen ten vroegste aanvangt op 1 december 2018 mogen regulariseren. Zij kunnen het minimaal aantal studiejaren dat vereist is om een diploma hoger onderwijs te behalen regulariseren, en dit voor één diploma. Zo kan een burgerlijk ingenieur bijvoorbeeld vijf studiejaren laten regulariseren met het oog op zijn pensioenberekening.

Een aanvraag om studiejaren te laten regulariseren, zal moeten gebeuren via een formulier dat vanaf 1 december 2017 beschikbaar is op de website van de Federale Pensioendienst. Vanaf 1 maart 2018 zal dit ook kunnen via de website mypension.be. Een periode van 12 maanden laten regulariseren kost 1500 euro indien de vraag ingediend wordt binnen de 10 jaar die volgt op het behalen van het diploma. Evenwel wordt elke aanvraag tot regularisatie van de studieperiodes ingediend vóór 30 november 2020 beschouwd als ingediend binnen een periode van 10 jaar. Gebeurt de aanvraag na deze (gelijkgestelde) termijn van 10 jaar, dan zal de bijdrage voor de regularisatie verhoogd worden met een intrest en een coëfficiënt volgens de sterftetafels die vastgelegd zullen worden bij koninklijk besluit.