Indienen van bezwaar tijdens openbaar onderzoek cruciaal voor beroepIndienen van bezwaar tijdens openbaar onderzoek cruciaal voor beroep
Op 20 december 2017 werd het Decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (bekend als de Codextrein) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze regelgeving wijzigt diverse bepalingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu en omgeving en ligt in het verlengde van de invoering van de omgevingsvergunning.

Een belangrijke wijziging betreft de gewijzigde beroepsmogelijkheid tegen een toegekende vergunning. Actueel kan iedere belanghebbende tegen een vergunningsbeslissing beroep instellen. De wetgeving voorziet nu echter dat het indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek een ontvankelijkheidsvereiste zal uitmaken voor het instellen van beroep tegen de latere vergunning. Met andere woorden: een derde die nalaat een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek, zal nadien ook geen beroep meer kunnen instellen. Enkele uitzonderingen worden wel voorzien bv. wanneer de aanvraag gewijzigd is na het openbaar onderzoek of wanneer een derde kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid was bewaar in te dienen.

Deze voorwaarde is van toepassing op alle omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd vanaf 30 december 2017.

Daarnaast brengen wij in herinnering dat op 1 januari 2018 de regelgeving omtrent de omgevingsvergunning in alle gemeenten van toepassing zal zijn.