Feestdagen in 2018 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag? Leg de vervangingsdagen tijdig vast!Feestdagen in 2018 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag? Leg de vervangingsdagen tijdig vast!
Met de feestdagen in het vooruitzicht, kunnen we ook al eens vooruitblikken op de feestdagenregeling voor 2018. U moet in 2018 voor twee feestdagen (zaterdag 21 juli en zondag 11 november 2018) een vervangingsdag vastleggen. De Feestdagenwet biedt verschillende mogelijkheden om een ‘vervangingsdag’ vast te stellen.

Het paritair comité kan (voor de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen) een sectorale CAO afsluiten. Zo’n CAO moet vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar worden afgesloten en moet ten laatste op 1 oktober ter kennis zijn gebracht aan de Federale minister van Werk.

Op ondernemingsniveau kan men ook via een cascadesysteem werken. De vervangingsdag wordt dan vastgesteld door ofwel de ondernemingsraad, ofwel in onderling akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of het personeel, ofwel in individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

Bij gebrek aan akkoord wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone dag die in de onderneming op die feestdag volgt of men kan ook overeenkomen dat de werknemer zelf de vervangingsdag kiest.

Vóór 15 december moet de werkgever een bericht aanplakken met daarin de regeling voor het volgende kalenderjaar.