Belangrijke wijzigingen voor vastgoedmakelaars op tilBelangrijke wijzigingen voor vastgoedmakelaars op til
Een wetsontwerp van 8 november 2017 voorziet belangrijke aanpassingen aan de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Eén van deze aanpassingen is de invoering van een verplichte kwaliteitsrekening (derden- en rubriekrekening) en een wettelijke regeling daaromtrent.

Deze kwaliteitsrekening wordt verplicht gemaakt om de cliënten van vastgoedmakelaars te beschermen tegen o.a. insolvabiliteit van deze makelaar alsook fraude. Het erop geplaatste geld zal niet kunnen doorgaan als eigendom van de vastgoedmakelaar, maar kan door deze laatste enkel worden beheerd ten voordele van cliënten/derden. Een ander belangrijk punt is dat de derden- of rubriekrekening niet kan dienen als onderpand voor de schuldeisers in geval van faillissement.

Alle gelden van cliënten of derden mogen uitsluitend via deze rekeningen worden verhandeld, behalve als het gaat om vergoeding van kosten of erelonen. Verder is voorzien dat deze kwaliteitsrekening nooit een debetsaldo mag vertonen en compensatie met een andere bankrekening is uitgesloten. Tot slot moet deze rekening ook steeds worden vermeld op het briefpapier van de vastgoedmakelaar.

Om de vastgoedmakelaar voldoende tijd te geven om zich in regel te stellen, is voorzien dat deze regeling pas in werking zal treden zes tot zeven maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (wat op heden nog niet gebeurde, maar het is aangeraden nu al voorbereid te zijn).