Tip 15 - Employer, beware. Groter risico op aansprakelijkheidsvordering bij arbeidsongevalTip 15 - Employer, beware. Groter risico op aansprakelijkheidsvordering bij arbeidsongeval
Wanneer een werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan hij in principe alleen maar vergoedingen voor zijn (overwegend fysieke) schade krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar. Zijn werkgever zal buiten schot blijven. Dit laatste wordt weleens de ‘burgerlijke immuniteit van de werkgever’ genoemd. Die verhindert dat het slachtoffer van een arbeidsongeval dat aanspraak kan maken op de wettelijke vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekeraar, daarnaast ook nog eens een aansprakelijkheidsvordering zou kunnen instellen tegen de werkgever die voor het ongeval aansprakelijk is. Op elke regel bestaan echter uitzonderingen, ook op deze.

Eén van de gevallen waarin de werknemer de immuniteit van de werkgever kan doorbreken is wanneer de werkgever een zwaarwichtige inbreuk zou hebben gepleegd op de welzijnsreglementering. Niet elke inbreuk op de welzijnsreglementering volstaat daarvoor. De overtreding moet een zwaarwichtig karakter hebben, wat wil zeggen dat de werkgever door de overtreding zijn werknemers aan een ernstig letsel blootstelt. Bovendien kan, zelfs bij een zwaarwichtige overtreding, een werkgever enkel worden aangesproken als die vóór het ongeval al eens een schriftelijke verwittiging heeft gekregen van de inspectie in verband met inbreuken op de welzijnsreglementering.

Recent werden de voorwaarden waaraan deze schriftelijke notificatie moest voldoen, gewijzigd onder druk van het Grondwettelijk Hof. Vandaag volstaat het dat de inspectie in deze brief de werkgever gewezen heeft op het gevaar waaraan hij zijn werknemers blootstelt, heeft meegedeeld welke overtredingen werden vastgesteld en passende maatregelen heeft voorgeschreven. Het is niet langer nodig dat de inspectie de werkgever ook nog eens waarschuwt voor een aansprakelijkheidsvordering wanneer de werkgever zou nalaten het nodige te doen en er zich daardoor een arbeidsongeval zou voordoen.

Deze versoepeling van de voorwaarden voor de schriftelijke notificatie van de inspectie zet alvast de deur open voor meer aansprakelijkheidsvorderingen van slachtoffers van arbeidsongevallen ten aanzien van hun werkgever.