Tip 21 - Een onbezoldigd mandaat kan u duur komen te staanTip 21 - Een onbezoldigd mandaat kan u duur komen te staan
Zoon- of dochterlief heeft een bvba en vraagt u medezaakvoerder te worden met de bedoeling dat u – onbezoldigd weliswaar – zou helpen bij het beheer van de vennootschap. Bent u dan verplicht zich aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas? En impliceert de kosteloosheid van uw mandaat automatisch dat u geen sociale bijdragen verschuldigd bent?

Een mandataris in een vennootschap hoeft zich niet aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas en hoeft geen sociale bijdragen als zelfstandige te betalen wanneer zijn mandaat onbezoldigd is. Let wel: deze kosteloosheid moet niet alleen feitelijk blijken – zo mag de mandataris op geen enkele manier voordeel (bezoldiging, voordeel in natura, belastingvoordeel) genieten uit het mandaat – maar ook juridisch. Dit laatste impliceert dat het onbezoldigde statuut uitdrukkelijk in de statuten moet worden geregeld en dat deze statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een alternatief is dat het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is voor het vaststellen van de vergoedingen (meestal de algemene vergadering) expliciet heeft beslist dat het mandaat onbezoldigd is. Deze beslissing moet bovendien worden meegedeeld aan de sociale verzekeringskas of het RSVZ.

Wanneer u een kosteloos bestuurdersmandaat uitoefent, heeft u er bijgevolg alle belang bij om van meet af aan in de statuten uitdrukkelijk te bepalen dat het mandaat kosteloos is. Als de statuten dit niet vermelden en ook de algemene vergadering geen beslissing heeft genomen in verband met de kosteloosheid van het mandaat, dan kan uw mandaat als medezaakvoerder u weleens duur komen te staan, ook al worden u in de praktijk geen bezoldigingen toegekend. Er is dan immers niet voldaan aan de voorwaarde van de juridische kosteloosheid en u zal alsnog onder de verzekeringsplicht voor zelfstandigen vallen.

Ook wanneer u naast uw onbezoldigd bestuurdersmandaat nog een andere activiteit uitoefent in de vennootschap (bijvoorbeeld een boekhoudkundige of commerciële taak), wordt u beschouwd als werkend vennoot (bij aandelenbezit) of heeft u een uitvoerende functie op zelfstandige basis. Ook in dat geval bent u alsnog onderworpen aan de verzekeringsplicht voor zelfstandigen en zal u zich moeten aansluiten bij een sociale verzekeringskas en sociale bijdragen verschuldigd zijn.