Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid: nieuwe informatieprocedure van toepassingOpeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid:  nieuwe informatieprocedure van toepassing
Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker, die elk een maximum looptijd van 24 uur hebben en die elkaar opvolgen of hooguit worden gescheiden door een feestdag en/of gewone inactiviteitsdag bij de gebruiker.

Op 1 oktober 2018 treedt een nieuwe cao in werking, cao nr. 108/2, welke de bestaande cao nr. 108 met betrekking tot de opeenvolgende dagcontracten op een aantal punten wijzigt, wat tevens moet bijdragen tot een vermindering van het aantal opeenvolgende dagcontracten en het oneigenlijk gebruik daarvan.

De aanpassingen situeren zich op vlak van informatieverstrekking aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging. De bedoeling is om de sociale partners een beter inzicht te verschaffen in het gebruik van dagcontracten en de motivatie van de werkgever. Er is een semestriële informatieverplichting welke onder meer betrekking heeft op het meedelen van het aantal dagcontracten in het voorgaand semester en het aantal uitzendkrachten dat in het voorgaand semester met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. Daarnaast dient de gebruiker ook het bewijs te leveren van de nood aan flexibiliteit welke het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten rechtvaardigt. Tot slot is er ook een jaarlijkse raadpleging van deze organen over het verdere gebruik van opeenvolgende dagcontracten.