Dienstverleners aan vennootschappen voortaan ook onder de witwasradar van de FOD EconomieDienstverleners aan vennootschappen voortaan ook onder de witwasradar van de FOD Economie
Vanaf uiterlijk 1 september 2018 wordt aan “dienstverleners aan vennootschappen” een registratieplicht bij de FOD Economie opgelegd. Deze maatregel vormt de omzetting van een Europese richtlijn in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Voor de bestaande dienstverleners zal een regularisatietermijn gelden van 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Onder “dienstverleners aan vennootschappen” beoogt de wetgever iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die (nog) niet onderworpen is aan de Anti-witwaswet van 18 september 2017, en die volgende diensten aan vennootschappen aanbiedt: (i) deelname aan de aan- en verkoop van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen, (ii) het verschaffen van een maatschappelijke zetel of soortgelijke constructie of (iii) het verschaffen van een bedrijfsadres, administratief adres of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten (bijv., juridische diensten of financiële adviezen).

De registratieplicht op basis van deze wet zal dus niet gelden voor personen die al gevat worden onder de Anti-witwaswet, zoals bijv. bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en fiscalisten.

De geregistreerde dienstverleners worden opgenomen in een lijst van de FOD Economie, die op de website van de FOD zal worden gepubliceerd. Miskenning van de registratieplicht of aan de registratie gekoppelde voorwaarden kan worden gesanctioneerd met een geldboete van 250 tot 100.000 euro.

Bron: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen (inwerk. uiterlijk 1 september 2018)