Uniform Europees Aanbestedingsdocument verplicht elektronisch sinds 18 april 2018Uniform Europees Aanbestedingsdocument verplicht elektronisch sinds 18 april 2018
In de wetgeving overheidsopdrachten werd recent opgelegd dat inschrijvers gebruik moeten maken van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor opdrachten die de Europese drempelbedragen overschrijden. Middels dit document moet een deelnemer aan de gunningsprocedure een aantal gegevens invullen en bevestigen dat hij zich niet in een uitsluitingsgrond bevindt en voldoet aan de gestelde selectie-eisen. Bedoeling is de bevordering van de administratieve vereenvoudiging, doordat er door de deelnemers niet langer attesten, uittreksels uit het strafregister, jaarrekeningen, referenties e.d. moeten worden aangeleverd bij hun kandidaatstelling of offerte.

Sedert 18 april 2018 kan het UEA enkel nog elektronisch worden ingevuld en overgemaakt via een link of verwijzing die de aanbestedende overheden in hun opdrachtdocumenten opnemen.