Chris Persyn

Chris Persyn

Advocaat - vennoot
chris.persyn@crivits-persyn.be

Chris Persyn (°1959) studeerde rechten aan de KU Leuven en was van 1982 tot 1990 als assistent verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht aldaar. Hij werd in 1982 advocaat aan de balie in Brugge en richtte er in 1988 samen met Rik Crivits de associatie Crivits & Persyn op, waarvan hij sindsdien vennoot is. Hij publiceert geregeld over sociaalrechtelijke onderwerpen en wordt ook gevraagd als spreker op studiedagen over deze materie. Hij doceert onder meer aan de Universiteit te Antwerpen, de Hogeschool Odisee te Gent en bij Syntra West. Hij is voorzitter van het Technisch Comité voor de Zeevisserij, opgericht binnen Fedris, is lid van de deontologische commissie van CoPrev en is tevens plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Brugge. Hij is plaatsvervangend rechter bij de arbeidsrechtbank te Brugge.

Chris leidt de praktijkgroep sociaal recht van Crivits & Persyn en behandelt zelf materies van arbeidsrecht, arbeidsongevallenrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft een jarenlange expertise inzake ontslagonderhandelingen en adviseert ondernemingen en kaderleden in alle sociaalrechtelijke materies, waarin hij ook pleit voor de arbeidsgerechten en, in de materie van het sociaal strafrecht, voor de correctionele rechtbanken. Hij wordt frequent geraadpleegd in arbeidsongevallendossiers, zowel voor adviesverlening als procedures.


Chris behandelt volgende materies:Publicaties
 • BULTEEL, C., HEYNDRICKX, S. en PERSYN, C., Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Wolters Kluwer, Mechelen, 2018, 176 p.
 • PERSYN, C en VAN VYNCKT, M., “Sociaalrechtelijke aandachtspunten voor curatoren” in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, H. BRAECKMANS, M.E. STORME, M. VANMEENEN, B. TILLEMAN en J. VANANROYE (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2017, 427-470.
 • PERSYN C., "Een sociaal inspecteur aan uw deur – een praktisch stappenplan voor de ondernemer",Recht in de Onderneming nr. 50 - 29 november 2016
 • PERSYN C. en HEYNDRICKX S., “Salduz en sociale inspectie: uw rechten en plichten bij een verhoor”, Prebes Veiligheidsnieuws 2015, nr. 189
 • PERSYN, C., “Sociaalrechtelijke aandachtspunten voor curatoren”, in H. BRAECKMANS, E. DIRIX, M.E. STORME, B. TILLEMAN en M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, Antwerpen, Intersentia 2014, 155-188.
 • CRIVITS R. en PERSYN C., “Voortgezette arbeidsovereenkomsten bij faillissement”, NJW, 2009, 430-436.
 • PERSYN C. en VAN REGENMORTEL A., “Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de welzijnsreglementering geanalyseerd”, De Preventieadviseur van morgen, Reeks Gevormd Welzijn, Antwerpen, Intersentia, 2009, 23-78.
 • PERSYN C., en UYTTENHOVE A., “Het vreugdevuur der ongelijkheden: het Arbitragehof en het arbeidsongevallenrecht”, in Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, 2005.
 • PERSYN C., “Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: evoluties in wetgeving en rechtspraak 1993-2004”, CBR Jaarboek 2005-2005, Maklu 2005, 229-320.
 • PERSYN C. en UYTTENHOVE A., “Het begrip arbeidsongeval: symptomen van een ongewilde elasticiteit”, in Put J. en Simoens D. (eds.), Socialezekerheidsrecht, Themis 2004-2005, Die Keure, 2004, 7-29.
 • PERSYN C., “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers en zelfstandigen”, in Simoens D. en Put J., Ontwikkelingen voor de sociale zekerheid 1996-2000, en Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2001, bijzonder nummer.
 • PERSYN C., “De rechtspraak over de aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn”, Verslagboek Interprovinciaal Welzijnscongres, Oostende 25-26 mei 2000, Prebes, 1-58.
 • PERSYN C., “Burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid”, Recente ontwikkelingen in het arbeidsongevallenrecht: gevaarlijk voor de bedrijfsleiding?, Kortrijk, PUC W.Vl., 2000, 1-58.
 • PERSYN C., “Begrip ‘ongeval’ en het bewijs ervan in de arbeidsongevallenwetgeving”, in Janvier R., Van Looveren A., Van Regenmortel A. en Vervliet V. (ed.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 1999, 1-46.
 • PERSYN C., “Kunstenaar en sociale zekerheid” in X, Kunstenaarszakboekje 98, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 328-378.
 • PERSYN C., “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers en zelfstandigen: rechtspraak” in Simoens D. en Put J. (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996, Brugge, Die Keure, 1996, 81-169 en TSR 1996, 81-169.
 • PERSYN C., “Schouwspelartiesten en sociale zekerheid”, AJT, 1995, 22-27, noot onder Arbh. Gent, 10 februari 1995
 • PERSYN C., “Toepassingsgebied en bijdrageregeling sociale zekerheid: vijf jaar rechtspraak in twintig markante uitspraken”, OR ,1995, 239-250
 • PERSYN C., “Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing” in VAN LIMBERGEN G. (ed.), Sociaal Procesrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 265-315
 • PERSYN C., “Kunstenaar en sociale zekerheid” in X (ed.), Kunstenaarszakboekje 94-95, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 259-306
 • PERSYN C., Bespreking van FAGNART J. en BOGAERT R., "La réparation du dommage corporel en droit commun",  Larcier , 1994, 498 p., TPR 1995, 809-812.
 • PERSYN C., “Samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen: één arrest, drie principiële kwesties beslecht”, Recente Cassatie 1995, nr. 5, 138-144, noot onder Cass. 2 november 1994
 • PERSYN C., “Besparingsmaatregelen en samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen: de weduwe als kind van de rekening?”, Recente Cassatie, 1994, nr. 4, 110-111, noot onder Cass. 25 januari 1994
 • PERSYN C., “Het sociaal statuut voor zelfstandigen: problemen in verband met het toepassingsgebied” in X (ed.), Tussen solidariteit en eigenheid, Gent, Mys & Breesch, 1994, 123-134
 • ERNST P., PERSYN C., SCHUERMANS L. en VAN OEVELEN A., “Rechtspraakoverzicht schade en schadeloosstelling 1983-1992”, TPR 1994/2, 851-1430
 • PERSYN C., “Samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen” in VAN LIMBERGHEN G. (ed.), Vergoedingen aan slachtoffers van verkeersongevallen, Gent, Mys & Breesch, 1993, 63-88
 • PERSYN C., “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers: overzicht van rechtspraak” in SIMOENS D. (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1985-1990, Brugge, Die Keure, 1992, 37 – 82
 • PERSYN C. en VAN EECKHOUTTE C., “Rechtspraakoverzicht sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen. Toepassingsgebied en bijdrageregeling (1985-1991)”, TPR 1992, 135-230
 • PERSYN C., “Arbeidsongevallenrecht en burgerlijke aansprakelijkheid” in X, De sociale zekerheid her-dacht. 25 jaar Instituut sociaal recht K.U. Leuven, Gent, Mys & Breesch, 1992, 251-272
 • PERSYN C., “Kunstenaar en sociale zekerheid” in X, Kunstenaarszakboekje 92-93, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 227-273
 • PERSYN C., “Prothesen en orthopedische toestellen in het arbeidsongevallenrecht”, Medi-ius 1991, nr. 3, 22-23
 • PERSYN C., “Het begrip arbeidsongeval”, Medi-ius 1991, nr. 5, 6-8.
 • JANVIER R. en PERSYN C., “Nil nove sub sole? Beknopt overzicht van rechtspraak arbeidsongevallenrecht 1985-1991”, OR 1991, 241-258
 • PERSYN C., “Problemen bij de samenloop van vergoedingsregelingen : gemeen recht, arbeidsongevallen en ziekteverzekering”, RW 1990-1991, 273-290
 • PERSYN C., “Kunstenaar en sociale zekerheid” in X, Kunstenaarszakboekje 90-91, Antwerpen Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, 223-267
 • JANVIER R., VAN EECKHOUTTE W. en PERSYN C., “Rechtspraakoverzicht arbeidsongevallenrecht 1984-1989”, TPR 1990, nr. 4, 1203-1434
 • PERSYN C., “De informatieplicht in de verhouding administratie/burger” in X, Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, deel 2, Brugge, Die Keure, 1990, 27-44.
 • PERSYN C., “De Arbeidsongevallenwet na het K.B. nr. 530”, OR 1988, 91-95
 • PERSYN C., “Sociaal statuut van loopbaanonderbrekers”, OR 1987, 1-5
 • PERSYN C., “Het cumulatieverbod in de ziekteverzekering: ook de oorzaak van de schade speelt een rol”, Medi-Ius 1994/2, 20-22, noot bij Cass. 22 oktober 1983
 • PERSYN, C., “Onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde”, TBR 1983, afl. 3, 4, noot bij Gent, 2 maart 1983
 • Persyn C., “Bijdrageregelingen” in Persyn C., Robben F., Simoens, D., Van Langendonck J. en Wuyts R., Volmachten en sociale zekerheid 1986/1987, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen 1987, 221-258
 • Persyn C., “Institutionele aspecten en toekenningsprocedure van de prestaties” in X, Het voorontwerp van wetboek van sociale zekerheid uitgewerkt door de Koninklijke Commissie-sociale zekerheid, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986, 29-52
 • Cuypers D., Persyn, C. en Smedts, P., “Administratieve geldboeten in het sociaal recht” in Vandeplas A., en Arnou P. (ed.), Commentaar strafrecht en strafvordering, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986,
 • Persyn C., “Wordt de arbeidsweg steeds langer? Overzicht van recente rechtspraak over de ongevallen op de weg naar en van het werk”, OR 1986, 230-235
 • Persyn C., “Werklozen” in Van Langendonck J. (ed.), Volmachten en sociale zekerheid 1983-1984, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1985, 41-104
 • Persyn C., “v° ‘Arbeidsongevallenrecht': subtrefwoorden 'Toepassingsgebied', 'Bijzondere groepen' en 'Begrip arbeidsongeval' ”, Rechtsgids, Brussel, Story-Scientia, september 1985
 • Persyn, C., “De aansprakelijkheid van werkgevers en kaderleden bij arbeidsongevallen”, OR 1985, 157-164
 • Persyn, C., “De zware fout in het arbeidsongevallenrecht”, TSR 1985, 519-529
 • Persyn, C., “Het conventioneel brugpensioen : toegelaten arbeid”, OR 1984, 38-42
 • Persyn, C., “Het brugrustpensioen : toegelaten arbeid”, OR 1984, 43-48
 • Persyn, C., Simoens D. en Van Eeckhoutte W., “Rechtspraakoverzicht arbeidsongevallenrecht : 1976-1983”, TPR 1984, nr. 3-4, 1039-1220
 • Persyn, C., “Werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen : juridische knelpunten”, TSR  1984, nr. 7-8, 546-552